O firmie

Firma Pelagius Consulting powstała w 2011 r. jako odpowiedź na istniejące na rynku zapotrzebowanie na fachowe usługi projektowe, doradcze, outsourcingowe i szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska.

Coraz większe znaczenie, jakie przypisuje się aspektom środowiskowym w codziennym życiu, przejawia się koniecznością uwzględniania wymogów ochrony środowiska podczas realizacji nowo projektowanych przedsięwzięć (m.in. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko), jak również w trakcie okresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych (pozwolenia wodnoprawne).

Zwiększająca się ilość formalno-prawnych uregulowań (m.in. ustawy: prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o bateriach i akumulatorach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o systemie zarządzania emisjami, i inne) oraz wzrastająca ich szczegółowość utrudnia samodzielne wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorców. Pelagius Consulting pomaga przedsiębiorcom w tym zakresie.

Założycielem i właścicielem firmy jest Krzysztof Czechowski, absolwent Ochrony Środowiska oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendysta Uniwersytetu w Utrechcie, pracujący na rynku ochrony środowiska i gospodarki odpadami od 2005 r.