Korzystanie ze środowiska

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, każdy przedsiębiorca, jak również osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej (specjalistycznej) praktyki, są zobowiązani do:

  • ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty,
  • wniesienia opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego,
  • złożenie do urzędu marszałkowskiego wykazu (sprawozdania) zawierajacego informacje i dane na podstawie których ustalono wysokość opłaty.

Powyższy obowiązek dotyczy również jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami oraz osób fizycznych nie będących podmiotem gospodarczym korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Termin:

Wykazy należy składać do 31 marca następnego roku. Terminy ten jest również terminem wnoszenia wyliczonej opłaty na konta urzędów marszałkowskich.

Do korzystania ze środowiska zalicza się :

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – np. w wyniku korzystania z samochodów służbowych oraz instalacji powodujących emisję ale również z procesów powodujących emisję prowadzonych poza instalacjami;
  • wprowadzanie ścieków (i wód opadowych) do wód lub do ziemi, w tym również do rowów melioracyjnych;
  • pobór wód z własnych ujęć (np. studni głębinowych);
  • składowanie odpadów.