Ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne

Na etapie koncepcyjnym (przed przystąpieniem do kosztownych prac projektowych) projektów dotyczących dużych przedsięwzięć, takich jak budowa drogi w nowym śladzie, przeznaczenie terenów dotychczas niezurbanizowanych na cele strefy inwestycyjnej itp. warto dokonać inwentaryzacji przyrodniczej terenu. Dzięki niej, przed przestąpieniem do szczegółowych prac planistycznych, dostajemy informacje o występujących w danym miejscu uwarunkowaniach przyrodniczych, które mogą mieć wpływ na proces inwestycyjny (np. poprzez występowanie rzadkich gatunków chronionych).

Podczas realizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub też mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza jest wymagana. Zakres dokumentacji niezbędnych do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje:

  • w przypadku  karty informacyjnej przedsięwzięcia – “dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia terenu” oraz “rozwiązania chroniące środowisko”
  • w przypadku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;

Wykonywane przez Pelagius Consulting inwentaryzacje przyrodnicze obejmują m.in. określenie występujących zbiorowisk roślinnych oraz gatunków flory i fauny ( z wyszczególnieniem kręgowców i bezkręgowców w tym płazów, gadów i owadów). Informacje o wykonywanych przez Pelagius Consulting inwentaryzacjach  znajdują się w zakładce Realizacje.

Szczególnym rodzajem inwentaryzacji przyrodniczych są inwentaryzacje dendrologiczne wykonywane najczęściej w związku z planowaną wycinką drzew na etapie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę. Inwentaryzacje takie obejmują określenie gatunku i wieku drzewa oraz jego pierśnicę (obwód pnia na wysokości 130 cm od podłoża). Wraz z inwentaryzacją możemy przygotować również wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę. Inwentaryzacja dendrologiczna może być również wymagana na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje o wykonywanych przez Pelagius Consulting pracach przy postępowaniach w sprawie wycinki drzew znajdują się w zakładce Realizacje.