PRTR

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalacje obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Obowiazek ten dotyczy prowadzących instalacje wymione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Nr 166/2006 Parlamentu europejskiego z przekroczeniem wartosci progowych w nim określonych.