Pozwolenia – odpady, emisje do powietrza, woda i ścieki

Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania pozwoleń

a. Pozwolenia zintegrowane – tzw. IPPC,

b. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
c. Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
d. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
e. Programy gospodarki odpadami (m.in. dla firm budowlanych, sprzątajacych i serwisowych wytwarzających odpady poza swą siedzibą),
f. Pozwolenia na odzysk odpadów,
g. Pozwolenia na unieszkodliwianie odpadów,
h. Pozwolenia na zbieranie odpadów,
i. Pozwolenia na transport odpadów,

j. Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska,
k. Zgłoszenia w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do środowiska,

l. Pozwolenia wodnoprawne (pozwolenia wodno prawne).

Obowiązek uzyskaiwania pozwoleń wynika z ustaw prawo ochrony środowiska (wymagania ogólne oraz pozwolenia emisyjne, niektóre pozwolenia wodno prawne, niektóre pozwolenia dot. gospodarki odpadami), ustawy o odpadach (pozwolenia dotyczące gospodarki odpadami), ustawy prawo wodne (pozowlenia wodno prawne)