Ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne

Inwentaryzacje przyrodnicze wykonywane są głównie w związku z planowanymi lub realizowanymi inwestycjami.

Na etapie koncepcyjnym projektów dotyczących dużych przedsięwzięć, takich jak budowa drogi w nowym śladzie, przeznaczenie terenów dotychczas niezurbanizowanych na cele strefy inwestycyjnej itp. warto przed przystąpieniem do kosztownych prac projektowych dokonać inwentaryzacji przyrodniczej terenu. Warto przed przestąpieniem do szczegółowych prac planistycznych mieć świadomość o występujących w danym miejscu uwarunkowaniach przyrodniczych, które mogą mieć wpływ na proces inwestycyjny (np. poprzez występowanie rzadkich gatunków chronionych) .

Podczas realizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub też mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, inwentaryzacja przyrodnicza jest wymagana gdyż zakres dokumentacji niezbędnych do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje:

  • w przypadku  karty informacyjnej przedsięwzięcia – “dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia terenu” oraz “rozwiązania chroniące środowisko”
  • w przypadku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – “opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.

Wykonywane przez Pelagius Consulting inwentaryzacje przyrodnicze obejmują m.in. określenie występujących zbiorowisk roślinnych oraz gatunków flory i fauny ( z wyszczególnieniem kręgowców i bezkręgowców w tym płazów, gadów i owadów). Pelagius Consulting wykonywał inwentaryzacje przyrodnicze m.in. terenów inwestycyjnych w Konstantynowie Łódzkim, Brzezinach oraz koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Szczególnym rodzajem inwentaryzacji przyrodniczych są inwentaryzacje dendrologiczne wykonywane najczęściej w związku z planowaną wycinką drzew na etapie uzyskieania pozwolenia na wycinkę, ale częstokroć również na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Inwentaryzacje takie obejmują określenie gatunku i wieku drzewa oraz jego pierśnicę (obwód pnia na wysokości 130 cm od podłoża). Wraz z inwentaryzacją możemy przygotować również wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę.