Audyty ekologiczne

Audyt ekologiczny – jest rozpoznaniem przedsiębiorstwa pod kątem wypełniania przepisów ochrony srodowiska. Podczas audytu określane zostają obowiązki przedsiębiorstwa z zakresu ochrony środowiska, jak również niezgodności w stosunku do obowiązujących przepisów. Audyt ekologiczny jest zarówno istotnym elementem analizy due diligence, jak i punktem wyjścia do poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w zgodzie z zasadami i przepisami ochrony środowiska.

Przegląd ekologiczny – jest analizą przedsiębiorstwa narzucaną przez organ ochrony środowiska w drodze decyzji. Przeglądy ekologiczne są wykonywane w zakresie okeślonym przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz z uwzględnieniem zapisów decyzji nakładających obowiązek wykonania przegladu.